1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds IN2DJ-EVENTS BV (BTW BE0768.921.176. – Kleine Steylen 3, 2850 Boom), hierna ‘IN2DJ-EVENTS’ of 'DANS-BAAR' genoemd en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van 'In2DJ-EVENTS', hierna ‘de Klant’ genoemd.
 2. Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets, parkeertickets, dranktokens , foodtokens.
 3. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor IN2DJ-EVENTS.
 4. IN2DJ-EVENTS handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.
 5. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door IN2DJ-EVENTS indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door IN2DJ-EVENTS.
 6. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het bestelformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 10 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met IN2DJ-EVENTS via info@dans-baar.be . Eventueel bestelde extra's zoals dranktokens en foodtokens kunnen worden afgehaald op naam en met een ( digitale) kopij van de factuur aan de kassa vanaf de aanvang van het event. 
 7. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, of eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild. Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.
 8. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen: Bancontact - Mister Cash. Voor B2B klanten kan de betaling van de tickets ook gebeuren volgens de overschrijvingsmodaliteiten na bestelling van de tickets via b2b@dans-baar.be . Na ontvangst van de betaling wordt een factuur opgemaakt door IN2DJ-EVENTS. Klachten of protesten van facturen moeten IN2DJ-EVENTS binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.
 9. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IN2DJ-EVENTS kunnen tickets niet worden doorverkocht aan derden in het kader van een commerciële relatie. Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:
  • de regelmatige doorverkoop van tickets
  • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
  • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
  • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
  • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop  is geweest
  • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop
 10. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. IN2DJ-EVENTS garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van IN2DJ-EVENTS of via onze ticketpartners ( Eventbrite® ). Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan ten allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticket eigenaar ontzegd wordt. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt IN2DJ-EVENTS zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. IN2DJ-EVENTS zal bij twijfel controles uitvoeren om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.
 11. Annulering van het evenement door IN2DJ-EVENTS. Indien IN2DJ-EVENTS een event annuleert om welke reden ook, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere nieuwe datum van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch. De betrokken Klanten zullen door IN2DJ-EVENTS worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.
 12. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van IN2DJ-EVENTS, van haar leveranciers of van andere derden met wie IN2DJ-EVENTS afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IN2DJ-EVENTS. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van IN2DJ-EVENTS en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden. 
 13. Bij de aanvaarding van het toegangsbewijs gaat de klant akkoord met de mogelijkheid tot publicatie en verspreiding van alle beeld- en klankopnames  die door IN2DJ-EVENTS verzamelt zijn tijdens het event. De publicatie en verspreiding van deze materialen zal louter uit commercieel oogpunt zijn en gebeuren via de officiële kanalen van IN2DJ-EVENTS.
  Portretrechten behoren toe aan IN2DJ-EVENTS. Gebruik door derden is alleen toegelaten in de private sfeer of mits schriftelijke toestemming van IN2DJ-EVENTS.
 14. IN2DJ-EVENTS investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. IN2DJ-EVENTS kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van IN2DJ-EVENTS die door de gebruiker kan worden aangetoond. IN2DJ-EVENTS is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc… IN2DJ-EVENTS is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.
 15. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. IN2DJ-EVENTS behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van IN2DJ-EVENTS te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door IN2DJ-EVENTS voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@dans-baar.be  ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van IN2DJ-EVENTS, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.
 16. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen IN2DJ-EVENTS en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. IN2DJ-EVENTS heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.
 17. Herroepingsrecht: De overeenkomst op afstand voor de levering van horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht.
 18. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.
 19. IN2DJ-EVENTS kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, beschadigingen of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar het event zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd.
 20. IN2DJ-EVENTS kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van het event, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door IN2DJ-EVENTS als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van IN2DJ-EVENTS, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc…
 21. Diverse:
  • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: dranken en etenswaar, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname en uitsluiting van het evenement.
  • Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. 
  • Uw en onze veiligheid primeert ten allen tijde. Daarom is het mogelijk dat tijdens de uren van ons event bewakingsbeelden worden gemaakt. 
 22. De relatie tussen de Klant en IN2DJ-EVENTS is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.